Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

CONCURS DE SELECTARE A CONCEPTELOR DE PROIECT PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

С руcской версией обьявления можно ознакомться здесь.

Fundația Soros-Moldova, desfășoară un Concurs de selectare a Conceptelor de proiect pentru dezvoltarea/crearea sau extinderea/diversificarea serviciilor sociale comunitare în cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și Guvern”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei.

Concursul este adresat Organizațiilor Societății Civile de nivel local (OSC).

Concursul de selectare a Conceptelor de Proiect este lansat pentru dezvoltarea/ crearea sau extinderea/ diversificarea și prestarea serviciilor sociale comunitare inovative și durabile adresate persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale (adulți și copii). 

Serviciile create/extinse în parteneriat cu autoritățile publice urmează să răspundă necesităților identificate ale beneficiarilor. OSC locale sunt încurajate și urmează să stabilească/ consolideze parteneriate durabile cu autoritățile publice locale și centrale pentru dezvoltarea participativă a serviciilor.  

Grupul țintă

Conceptele de proiect se vor axa pe dezvoltarea serviciilor sociale inovatoare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale (copii și adulți)

Buget

Suma totală pentru Concursul de selectare a Conceptelor de Proiect constituie 115,000 EUR.

Suma solicitată nu va depăși 50,000 EUR pentru un proiect și va fi în corespundere cu activitățile propuse spre implementare și perioada de realizare a proiectului.

Dosarul solicitantului

Organizația va prezenta Conceptul de proiect în care își va exprima interesul de a participa în acest concurs și își va argumenta calificarea pentru a implementa proiectul propus.

Conceptul de proiect va avea următorul conținut:

 • Denumirea proiectului
 • Denumirea și datele de contact a organizației, cu indicarea persoanei de contact
 • Relevanța proiectului pentru comunitatea unde urmează a fi implementat. Va fi inclusă o scurtă prezentare generală și o analiză succintă a problemei care va fi soluționată prin implementarea proiectului. Vor fi identificați clar beneficiarii proiectului, numărul și necesitățile lor. Va fi demonstrată relevanța proiectului cu obiectivele și prioritățile Concursului Conceptelor de Proiect
 • Descrierea proiectului și eficacitatea lui. Va include scopul și obiectivele proiectului, durata de implementare și rezultatele așteptate, descrierea succintă a activităților și eficiența lor, implicarea partenerilor și rolul lor în implementarea proiectului
 • Sustenabilitatea serviciului care va fi dezvoltat/extins în cadrul proiectului. Va include o explicație succintă cum organizația va asigura durabilitatea financiară a serviciului după finalizarea proiectului. Sustenabilitatea serviciilor propuse poate fi asigurată în rezultatul parteneriatului stabilit cu autoritățile publice. În acest caz, va fi nevoie de angajamentul Autorităților Publice de a finanța/susține serviciile dezvoltate după finalizarea finanțării din cadrul proiectului
 • Suma totală solicitată pentru implementarea proiectului în EUR
 • Descrierea succintă a organizației și experiența în implementarea proiectelor și/sau dezvoltare a serviciilor sociale

Prezentarea propunerilor de proiect

Termenul limită de prezentare a Conceptelor de proiect este 18 Iunie 2019, orele 14.00.

Conceptele de proiect, în limba română sau rusă, vor fi prezentate, nu mai târziu de termenul limită indicat mai sus la adresa: str. Bulgară 32, Chișinău MD-2001, Fundația Soros-Moldova, Departamentul Sănătate Publică. Conceptul de proiect va fi prezentată într-un singur plic sigilat/semnat/ștampilat, cu mențiunea „Concursul de selectare a Conceptelor de Proiect dedicat OSC de nivel local/Departament Sănătate Publică” și datele de contact ale organizației (e-mail, telefon, nume de contact).

Conceptele de proiect pot fi remise și în formă electronică, la adresa de mail: foundation@soros.md, cu mențiunea ”Concursul de selectare a Conceptelor de Proiect dedicat OSC de nivel local/Departament Sănătate Publică”, dar Fundația Soros-Moldova nu poate garanta confidențialitatea deplină a acestora.

Conceptele de Proiect care nu vor conține toată informația solicitată, vor conține informație incompletă, sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare.

Conceptele de Proiect depuse nu se restituie, cu excepția fotografiilor și copiilor lucrărilor artistice, materialelor video și audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la echipa de proiect, prin intermediul poștei electronice (dleahu@soros.md, sivanov@soros.md) sau la telefon: 022 274071, 022 275315, persoana de contact – Daniela Leahu, Ștefan Ivanov.

Mai multe detalii despre acest Concurs le găsiți în Termenii de referință de mai jos: 

ToR_Concursul Conceptelor de Proiect _SSMB_2019

SSMB_Principii de vizibilitate

 

КОНКУРС ПО ОТБОРУ ПРОЕКТНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИТАРНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Фонд Сорос-Молдова проводит Конкурс по отбору проектных концепций для развития/создания или расширения/диверсификации коммунитарных социальных услуг в рамках проекта «Улучшенные социальные услуги посредством устойчивого партнерства между гражданским обществом и органами власти», финансируемый из средств Европейского Союза, со-финансируется и внедряется Фондом Сорос-Молдова в партнерстве с Keystone Human Services International Moldova Association, Альянсом Организаций по поддержке Лиц с Ограниченными Возможностями Республики Молдова и Альянсом НПО работающих в области социальной защиты, семьи и ребенка.

Конкурс адресован Организациям Гражданского Общества (ОГО) местного уровня.

Конкурс по отбору Проектных концепций запущен на развитие/создание или расширение/диверсификацию коммунитарных инновационных и устойчивых социальных услуг для лиц с ограниченными умственными и психосоциальными возможностями (дети и взрослые).

Услуги, созданные/расширенные в партнерстве с органами публичного управления, должны отвечать установленным потребностям бенефициаров. ОГО местного уровня призываются и должны будут наладить/укрепить устойчивые партнерские отношения с местными и центральными органами публичного управления в целях развития услуг посредством участия.

Целевая группа

Проектные концепции будут направлены на развитие инновационных социальных услуг для лиц с ограниченными умственными и психосоциальными возможностями (дети и взрослые).

Бюджет

Общая сумма для Конкурса по отбору проектных концепций составляет 115,000 ЕВРО.

Запрошенная сумма не должна превышать 50,000 ЕВРО на один проект и должна соответствовать планируемой к выполнению деятельности и периоду осуществления проекта.

Досье заявителя

Организация предоставит Концепцию проекта, в которой она выразит свою заинтересованность в участии в этом конкурсе, и обоснует свою квалификацию для реализации предлагаемого проекта.

Концепция проекта будет иметь следующее содержание:

 • Название проекта
 • Наименование и контактные данные организации, с указанием контактного лица
 • Актуальность проекта для сообщества, в котором он будет внедрен. Будут включены краткий обзор и краткий анализ проблемы, которая будет решена путем внедрения проекта. Будут четко определены бенефициары проекта, их количество и их потребности. Будет продемонстрирована важность проекта с целями и приоритетами Конкурса по отбору проектных концепций
 • Описание проекта и его эффективность. В него будут включены цели и задачи проекта, продолжительность реализации и ожидаемые результаты, краткое описание мероприятий и их эффективности, участие партнеров и их роль в реализации проекта
 • Устойчивость услуг, которые будут разработаны/расширены в рамках проекта. Он будет включать краткое объяснение того, каким образом организация обеспечит финансовую устойчивость услуги после завершения проекта. Устойчивость предлагаемых услуг может быть обеспечена, в результате налаженного партнерства с органами публичного управления. В этом случае будет необходимо обязательство органов публичного управления финансировать/поддерживать развитые услуги после окончания финансирования в рамках проекта
 • Общая сумма, запрашиваемая для внедрения проекта, в Евро
 • Краткое описание организации и опыта реализации проектов и/или развития социальных услуг

Представление проектных концепций

Предельный срок представления проектных концепций 18 июня 2019 г., 14.00 часов.

Проектные концепции, на румынском или русском языке, представляются не позднее вышеуказанного предельного срока, по адресу: ул. Булгарэ 32, Кишинэу MD-2001, Фонд Сорос-Молдова, Департамент Общественного Здоровья. Проектная концепция должна быть представлена в одном запечатанном/подписанном/заверенным печатью конверте, с пометкой «Конкурс по отбору проектных концепций для ОГО местного уровня/Департамент Общественного Здоровья» и контактными данными организации (e-mail, телефон, фамилия контактного лица).

Проектные концепции могут направляться и в электронном виде, на адрес электронной почты: foundation@soros.md, с пометкой «Конкурс по отбору проектных концепций для ОГО местного уровня/Департамент Общественного Здоровья», однако Фонд Сорос-Молдова не может гарантировать их полную конфиденциальность.

Концепции проекта, которые не содержат всю запрашиваемую информацию, будут содержать неполную информацию или представлены после установленного срока, не будут рассматриваться.

Поданные проектные концепции не возвращаются.

Правила представления досье проектного предложения для организаций, проектные концепции которых будут предварительно отобраны, будут объявлены впоследствии.

Для получения дополнительной информации необходимо обратиться к команде проекта, посредством электронной почты (dleahu@soros.md, sivanov@soros.md) или по телефону: 022 274071, 022 275315, контактное лицо – Даниела Ляху, Штефан Иванов.

 

Документы:

SSMB_Техническое задание

Принципы коммуникации и освещения деятельности