Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs deschis pentru identificarea unei organizații din domeniul media

 

 
Context. Fundația Soros-Moldova, în parteneriat cu Keystone Moldova,APSCF și AOPD, implementează Proiectul “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și Guvern”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova.
 
Proiectul are scopul de a abilita Organizațiile Societății Civile (OSC) de nivel local din țară în promovarea și implementarea, în parteneriat cu administrațiile publice centrale și locale, a unor soluții inovative și durabile pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și a copiilor din grupuri vulnerabile.
 
În acest sens, în cadrul Proiectului au fost încheiate contracte de granturi cu 30 de organizații ale societății civile de nivel local care și-au propus să dezvolte sau să extindă servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale sau copii din grupurile vulnerabile în baza nevoilor identificate la nivel de comunități.
 
Unul din obiectivele Proiectului constă în dezvoltarea și implementarea unei Strategii comune de media în vederea schimbului de experiențe și diseminării practicilor pozitive de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și a copiilor din grupuri vulnerabile la nivel național. Implementarea activităților media vor contribui la prevenirea și combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și a copiilor din grupuri vulnerabile, precum și la crearea unui mediu incluziv la nivel național. OSC locale vor beneficia de suport în identificarea, descrierea și promovarea practicilor și soluțiilor pozitive.
 
Organizația non-guvernamentală de nivel local, selectată în baza unui concurs deschis și contractată prin intermediul unui contract de grant va implementa următoarele activități:
 
 • Oferirea asistenței tehnice OSC de nivel local (regiunile Nord, Centru și Sud ale RM) în implementarea Strategiei Media comune și diseminarea practicilor pozitive de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și a copiilor din grupuri vulnerabile
 • Colectarea periodică a informației cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectelor implementate de către OSC locale. Informația colectată va fi sumarizată și distribuită lunar tuturor părților interesate. Informația va fi elaborată și distribuită în limbile română și rusă.
 • Distribuirea informației colectate tuturor OSC beneficiare de granturi, organizațiilor membre ale AOPD și APSCF, APL, precum și prin media socială (pagina Facebook a Proiectului - Servicii sociale mai bune și pagina web: www.incluziune.md). 
 • Elaborarea și diseminarea a 10 istorii narative despre practicile pozitive de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și a copiilor din grupuri vulnerabile. Istoriile narative vor fi disponibile în limbile română și rusă.
 • Elaborarea și distribuirea a 7 materiale video despre practicile pozitive de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și a copiilor din grupuri vulnerabile. Materialele video vor fi disponibile în limbile română și rusă.
 
Perioada de implementare a proiectului: 1 iulie 2019 - 30 decembrie 2020
 
Suma solicitată nu va depăși 50,000 EUR și va fi în corespundere cu activitățile propuse spre implementare și perioada de realizare a proiectului.
 
Cerințe de eligibilitate:
 
Pentru a fi participanți eligibili, organizațiile solicitante trebuie:
 • să fie organizații nonprofit (necomerciale) înregistrate în Republica Moldova.
 • să fie organizații ale societății civile de nivel local, de ex.: asociații obștești, fundații, organizații comunitare.
 • să fie organizații care operează în afara orașului Chișinău.
 • să fie direct responsabile de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar. Sub-grantarea nu este acceptată.
 • să posede experiență de cel puțin doi ani în domeniul implementării activităților media.
 • să dispună de experți calificați în domeniul elaborării materialelor video. Experții implicați în proiect vor deține cel puțin 3 ani de experiență în domeniul elaborării materialelor video.
 • să dispună de experți calificați în domeniul elaborării materialelor informaționale narative.

Alte cerințe față de participanții la concurs:

 • Persoanele implicate în proiect vor deține cel puțin un an experiență în elaborarea materialelor informaționale narative.
 • Echipa proiectului va fi formată din experții angajați care cunosc limbile română și rusă.
 • Echipa proiectului va deține echipamentele necesare pentru elaborarea materialelor video.
 
Dosarul solicitantului va include:
 
 1. Formularul propunerii de proiect (se va completa formularul Fundației Soros-Moldova care poate fi descărcat aici);
 2. Bugetul propunerii de proiect, în EUR (se va completa formularul Fundației Soros-Moldova care poate fi descărcat aici);
 3. Chestionarul pentru verificarea capacității de administrare a grantului (se va completa formularul Fundației Soros-Moldova care poate fi descărcat aici) cu toate Anexele indicate la finalul chestionarului;
 4. Copia Statutului organizației;
 5. CV-ul organizației;
 6. CV-urile experților incluși în proiect, care denotă experiența necesară în domeniu;
 7. Descrierea echipamentelor pentru elaborarea materialelor video de care dispun experții;
 8. Contactele a trei persoane care pot oferi informații despre calificarea experților în domeniul elaborării materialelor informaționale (narative și video);
 9. Modele de materiale informaționale și video elaborate de experți în cadrul altor proiecte, care ar demonstra experiența experților în domeniul dat.
 
Data limită de depunere a propunerii de proiect – 12 iunie 2019, orele 14.00
 
Detalii suplimentare pot fi găsite în termenii de referință ai programului sau solicitate de la echipa de proiect, prin intermediul poștei electronice (dleahu@soros.md) sau la telefon: 0 22 274071 0 22 275315, extensia 122, persoana de contact – Daniela Leahu.
 
Documentele necesare pentru completare:
 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МЕДИА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Контекст. Фонд Сорос-Молдова в партнерстве с Keystone Moldova, APSCF и AOPD внедряет проект «Улучшенные социальные услуги посредством устойчивого партнерства между гражданским обществом и органами власти», финансируемый Европейским Союзом (ЕС) и софинансируемый Фондом Сорос-Молдова.
 
Проект направлен на расширение возможностей ОГО страны на местном уровне в продвижении и реализации, в партнерстве с центральными и местными органами власти, инновационных и устойчивых решений для социальной инклюзии лиц с ограниченными умственными и психосоциальными возможностями и детей из уязвимых групп.
 
В связи с этим, в рамках Проекта были подписаны грантовые договоры с 30 организациями гражданского общества местного уровня, которые поставили своей целью развивать и расширять спектр социальных услуг, предназначенных для детей из уязвимых групп и для лиц с ограниченными умственными и психосоциальными возможностями, основываясь на потребности, выявленные на уровне сообщества.
 
Одной из целей Проекта является разработка и внедрение Совместной стратегии в области средств масс-медиа для обмена опытом и распространения успешных практик социальной инклюзии лиц с ограниченными умственными и психосоциальными возможностями и детей из уязвимых групп на национальном уровне. Осуществление деятельности средств массовой информации будет способствовать предупреждению и борьбе с дискриминацией в отношении лиц с ограниченными умственными и психосоциальными возможностями и детей из уязвимых групп, а также созданию инклюзивной среды для уязвимых слоев на национальном уровне. Местные ОГО получат поддержку в выявлении, описании и продвижении успешных практик и решений.
 
Местная неправительственная организация, отобранная на основе открытого конкурса и с которой будет заключен договор гранта, обеспечит реализацию следующих мероприятий:
 
 • Оказание технической поддержки местным ОГО (северного, центрального и южного регионов) в реализации Совместной стратегии масс-медиа и коммуникации, и в распространении успешных практик по социальной инклюзии лиц с ограниченными умственными и психосоциальными возможностями и детей из уязвимых групп.
 • Периодический сбор информации о деятельности, осуществляемой в рамках проектов, реализуемых местными ОГО. Собранная информация будет обобщаться и ежемесячно распространяться среди всех заинтересованных сторон. Информация будет разрабатываться и распространяться на румынском и русском языках.
 • Распространение собранной информации среди всех ОГО грантополучателей, организаций-членов AOPD и APSCF, МПУ, а также через социальные сети (Facebook страница Проекта «Улучшенные социальные услуги» и веб-сайт www.incluziune.md).
 • Разработка и распространение 10 повествовательных историй об успешных практиках социальной инклюзии лиц с ограниченными умственными и психосоциальными возможностями и детей из уязвимых групп. Повествовательные истории будут доступны на румынском и русском языках.
 • Подготовка и распространение 7 видеороликов об успешных практиках социальной инклюзии лиц с ограниченными умственными и психосоциальными возможностями и детей из уязвимых групп. Видеоматериалы будут доступны на румынском и русском языках.
 
 
Срок реализации проекта - 1 июля 2019 - 30 декабря 2020 года.
 
Запрошенная сумма не должна превышать 50,000 ЕВРО и должна соответствовать планируемой к выполнению деятельности и периоду осуществления проекта.
Критерии отбора:
 
Для участия в отборе запрашивающие организации должны соответствовать следующим критериям:
 
 • Быть некоммерческими организациями, зарегистрированными в Республике Молдова.
 • Быть организациями гражданского общества местного уровня, например: общественные объединения, фонды, местные организации.
 • Быть организациями, работающими за пределами города Кишинэу.
 • Нести прямую ответственность за подготовку и управление проектом, не выступая посредниками. Субгрантирование неприемлемо.
 • Иметь не менее двух лет опыта в осуществлении деятельности масс-медиа.
 • Должны иметь квалифицированных специалистов в области видеопроизводства. Специалисты, участвующие в проекте, должны иметь опыт работы в сфере видеопроизводства не менее 3 лет.
 • Должны иметь квалифицированных специалистов по разработке повествовательных информационных материалов. Лица, участвующие в проекте, должны иметь опыт разработки повествовательных информационных материалов не менее года.
 • Проектная группа должна состоять из экспертов, знающих румынский и русский языки.
 • Проектная группа должно иметь все необходимое оборудование для подготовки видеоматериала.
 
Не подлежат отбору организации, получившие грант в рамках Программы грантов для организаций гражданского общества на местном уровне на развитие социальных услуг на уровне сообщества, проводимой Фондом Сорос-Молдова в период с августа по октябрь 2018 года.
 
 
Досье заявителя должно содержать следующие документы:
 
 1. Бланк проектного предложения (заполняется бланк Фонда Сорос-Молдова, который можно скачать здесь);
 2. Бюджет проектного предложения, в ЕВРО (заполняется бланк Фонда Сорос-Молдова, который можно скачать здесь);
 3. Анкета по проверке способности к управлению грантом (заполняется бланк Фонда Сорос- Молдова, который можно скачать здесь) со всеми Приложениями, указанными в конце бланка;
 4. Копия Устава организации;
 5. Резюме организации;
 6. Резюме экспертов, включенных в проект, которые указывают на необходимый опыт в данной области;
 7. Описание имеющегося у экспертов оборудования для производства видеоматериала;
 8. Контактные данные трех лиц, которые могут предоставить информацию о квалификации экспертов в области разработки информационных материалов (повествовательных и видео);
 9. Модели информационных и видеоматериалов, разработанные экспертами в рамках других проектов, демонстрирующие опыт экспертов в данной области.
 
Предельный срок представления проектных предложений – 12 июня 2019 года, 14:00
 
Для получения дополнительной информации необходимо прочитать технические задания или обратиться к команде проекта, по электронной почте (dleahu@soros.md) или по телефону: 0 22 274071, 0 22 275315, добавочный номер 122, контактное лицо – Даниела Ляху.
 
Вопросы по поводу данной Программы грантов направляются по адресу dleahu@soros.mdс указанием в теме – Вопросы Программа грантов – ОГО масс-медиа. Для обеспечения равноправного и справедливого отношения ко всем желающим участвовать в этой Программе грантов, Фонд Сорос-Молдова будет размещать все полученные вопросы и ответы на них, а также другую важную соответствующую информацию на странице объявления www.soros.md. Поэтому, рекомендуем периодически просматривать веб-страницу, для ознакомления со всеми возникшими вопросами и ответами на них.
 
Документы: