Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Program de granturi: Activități pentru populația afectată de TB din grupurile de risc și greu accesibile

În scopul organizării activităţilor planificate pentru anul 2019 în cadrul Departamentului Sănătate Publică, în conformitate cu Planul de activități pentru implementarea grantului consolidat de continuare pentru anii 2018-2020, finanţat din resursele Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei și Malariei, Fundația Soros-Moldova, în calitatea sa de sub - recipient a resurselor financiare şi facilitator pentru ONG-uri în implementarea activităţilor de implicare a sectorului neguvernamental în controlul tuberculozei (TB), anunţă o competiţie deschisă pentru colectarea cererilor de finanţare (propunerilor de proiect) care vor contribui la mobilizarea comunitară pentru controlul tuberculozei.

Prin intermediul competiției, Departamentul Sănătate Publică, își propune să continue finanțarea activităților care urmăresc sporirea aderenței la tratament TB, asigurarea diagnosticării TB precoce și acces mai bun la activități de informare și educare pentru populația afectată de TB, precum șipentru grupurile greu accesibile (persoane care fac abuz de substanțe psihotrope, inclusiv alcool, utilizatori de droguri injectabile, persoane fără adăpost, migranți, deținuți, foști deținuți). Teritoriile  prioritare recomandate de către Programul Național de Control al Tuberculozei pentru aceasta competiție sunt raioanele cu o incidență înaltă a tuberculozei: mun. Chișinău, mun. Bălți, r-nul Anenii – Noi, r-nul Criuleni, r-nul Soroca, r-nul Căușeni, r-nul Cahul, raioanele de est ale RM.
În cadrul competiției urmează a fi finanțate solicitările care vor include:
 
 • Activități de suport a deținuților și foștilor deținuți, inclusiv suport social și facilitarea accesului la servicii după liberarea din detenție cu acompanierea la servicii după locul de trai.
 • Activități în teren (outreach) de informare, screening, depistare precoce a TB pentru grupurile de populație cu risc sporit de infectare și îmbolnăvire TB greu accesibile - utilizatori de droguri injectabile;
 • Activități de suport a persoanelor adulte fără adăpost, inclusiv facilitarea accesului la servicii medicale (cu acompanierea la servicii medicale) și suport social.
 • Activități de suport privind simptomele, tratamentul TB, aderența la tratament, evitarea întreruperilor în tratament pentru pacienții cu TB și persoanele din grupurile de risc.
 • Activități de suport social a persoanelor cu TB cu risc sporit de întrerupere (cu implicarea APL, echipelor multidisciplinare, serviciilor de asistență socială, bisericii, liderilor comunitari neformali etc., participarea la elaborarea Planului de însoțire centrat pe nevoile pacientului TB);
 • Activități în teren de informare și depistare activă a TB pentru grupurile de populație cu risc sporit de TB și greu accesibile.
Activitățile urmează a fi implementate în colaborare cu instituțiile medicale/medicul ftiziopneumolog/Centrele Comunitare. Confirmarea colaborării între ONG și instituția medicală poate fi făcută printr-o scrisoare de suport sau un acord de colaborare. ONG-ul va colabora pe parcursul implementării proiectului cu echipa de monitorizare și evaluare (M&E) a Programului Național de Control al Tuberculozei (IFP).
 
 Cererea de finanţare va include:
 • Analiza critică şi documentată a situaţiei în domeniul de intervenţie;
 • Scopuri şi obiective corelate cu obiectivele competiției;
 • Strategia şi metodele de implementare realiste şi clare, de pe urma cărora vor beneficia pacienţii cu TB;
 • Plan de acţiune coerent şi clar descris, care să contribuie la asigurarea bunei implementări şi durabilităţii proiectului;
 • Rezultate realiste și măsurabile;
 • Analiza riscurilor şi soluţii de atenuare a acestora;
 • Resurse umane cu nivel corespunzător de calificare şi de experienţă pentru implementarea proiectului;
 • Bugetul proiectului corelat cu activităţile planificate.
Cererea de finanțare va include activități pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019.
 
Cererile de finanțare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:
 • Relevanţa obiectivelor şi activităţilor proiectului cu priorităţile programului de granturi;
 • Conţinutul cererii de finanţare;
 • Experienţa organizaţiei aplicante în gestionare de proiecte, inclusiv experienţa în domeniul tuberculozei sau lucrului cu grupuri vulnerabile;
 • Resursele umane;
 • Bugetul proiectului şi analiza raportului cost-eficacitate.
Dosarul solicitantului va include următoarele documente:
 • Cererea de finanţare (se va completa formularul din link);
 • Bugetul în EUR (se va completa formularul plasat la adresa: http://www.soros.md/documents);
 • Chestionar pentru verificarea capacității de administrare a grantului (se va completa formularul plasat la adresa: http://www.soros.md/documents);
 • CV-ul directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului;
 • Scrisoare de suport din partea tuturor partenerilor implicați în derularea activităților solicitantului, inclusiv instituția medicală teritorială;
 • Raportul pentru ultimul an de activitate cu indicarea surselor de finanţare;
 • Lista fondatorilor, componenţa consiliului director al organizaţiei;
 • Copia certificatului de înregistrare a organizaţiei şi a statutului ei (într-un singur exemplar);
 • Ultimul raport de audit privind activitatea organizaţiei (dacă există);
 • Alte materiale pe care le consideraţi necesare.
Eligibile pentru a participa în cadrul acestui concurs deschis de granturi sunt organizaţiile neguvernamentale apolitice, nonprofit, constituite în Republica Moldova, care sunt active și au experienţă de lucru în domeniul TB.
 
Termenul limită de prezentare a cererilor de finanţare (proiectelor) este 19 noiembrie 2018, ora 11.00. 
 
Examinarea cererilor remise va fi efectuată la ședințele juriului Departamentului Sănătate Publică/Senatului Fundației. Cererile aprobate pentru finanțare de către Juriul Departamentului Sănătate Publică/Senatul Fundației Soros-Moldova vor face subiectul unui contract de grant între Fundație și ONG.
 
Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat, nu mai târziu de 19 noiembrie 2018, ora 11.00 la adresa: str. Bulgară 32, Chişinău MD-2001, Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică.
Cererile de finanţare pot fi remise şi în formă electronică, la adresa de email: foundation@soros.md
 
Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor artistice, materialelor video şi audio.
 
Detalii suplimentare pot fi solicitate de la directorul de proiect Svetlana Hangan, prin intermediul poştei electronice (shangan@soros.md) sau la telefon: 0 22 270031