Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

PROGRAM DE GRANTURI DEDICAT ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE DE NIVEL LOCAL PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

С руcской версией обьявления можно ознакомться здесь.

Fundația Soros-Moldova, din resurse financiare oferite de Uniunea Europeană, anunță un Program de granturi, adresat Organizațiilor Societății Civile de nivel local (OSC), pentru dezvoltarea/crearea sau extinderea/diversificarea și prestarea serviciilor sociale comunitare inovative și durabile adresate copiilor din grupuri vulnerabile și persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale.

Despre Programul de granturi 

Programul de granturi are scopul de a oferi suport financiar și tehnic pentru cel puțin 30 OSC-uri de nivel local pentru dezvoltarea/extinderea și prestarea serviciilor sociale comunitare inovative, destinate copiilor din grupuri vulnerabile și persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale. Serviciile create/extinse în parteneriat cu autoritățile publice urmează să răspundă necesităților identificate ale beneficiarilor. OSC-urile locale sunt încurajate și urmează să stabilească/ consolideze parteneriate durabile cu autoritățile publice locale și centrale pentru dezvoltarea participativă a serviciilor. 

Programul de granturi este divizat în două loturi: 

Lotul 1: Servicii sociale comunitare pentru persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale

Propunerile de proiect eligibile a fi finanțate din acest lot: 

 • vor presupune dezvoltarea/extinderea și prestarea serviciilor comunitare inovative și/sau diversificarea/extinderea serviciilor prestate la nivel local în scopul sporirii incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale.
 • vor contribui la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale din instituțiile rezidențiale prin prevenirea instituționalizării și dezinstituționalizarea acestora; 

Lotul 2: Servicii sociale comunitare pentru copiii din grupuri vulnerabile

Propunerile de proiect eligibile a fi finanțate din acest lot:

 • vor contribui la sporirea incluziunii sociale, și prevenirii/excluderii instituționalizării copiilor din grupuri vulnerabile. 
 • vor presupune dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovative și/sau diversificarea/extinderea și prestarea serviciilor destinate copiilor din grupuri vulnerabile, precum: servicii de intervenție timpurie, modele funcționale de educație incluzivă, servicii de suport pentru familii, servicii pentru dezvoltarea abilităților parentale, servicii extra-curriculare, servicii socio-educaționale, sportive și culturale, servicii pentru adolescenți cu anumite probleme de comportament, servicii pentru copiii din sistemul rezidențial pentru a facilita incluziunea lor în comunitate, alte servicii. 

Keystone Moldova va oferi asistență tehnică OSC-urilor interesate să participe la Programul de granturi atât în perioada de desfășurare a competiției, cât și pe parcursul implementării proiectelor.

Buget

Suma totală pentru Programul de granturi constituie 1,500,000 EUR.

Suma solicitată nu va depăși 50,000 EUR pentru un grant și va fi în corespundere cu activitățile propuse spre implementare și perioada de realizare a proiectului. 

Criterii de eligibilitate pentru organizațiile interesate să participe la Programul de granturi

Pentru a fi participanți eligibili, organizațiile solicitante trebuie: 

 • să fie organizații nonprofit (necomerciale) înregistrate în Republica Moldova,
 • să fie organizații ale societății civile de nivel local, de ex.: asociații obștești, fundații, organizații comunitare, care operează în afara orașului Chișinău,
 • să fie direct responsabile de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar. Sub-grantarea nu este acceptată. 

Activitatea propusă în cadrul proiectului urmează a fi implementată în raionul/localitatea unde OSC își desfășoară activitatea.

Durata proiectelor 

Durata inițială planificată pentru desfășurarea activităților în cadrul proiectelor nu poate fi mai mică de 6 luni și nu poate depăși 24 luni.

Proiectele vor putea fi implementate în perioada: 1 decembrie 2018 – 30 noiembrie 2020.

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect este 4 octombrie 2018, ora 16:00. 

Nota bene!

Sesiuni de informare

Pentru OSC-urile care intenționează să participe la Programul de granturi vor fi organizate sesiuni informare sub forma unor Webinare online. Pentru a vă înregistra și obține informații suplimentare privind instrumentele și modalitatea de participare la aceste webinare, vă rugăm să contactați organizatorii la urmatoarele date de contact: email khsima@keystonehumanservices.org sau la tel.: +373 22 929411. 

Webinarele de informare privind Programul de granturi vor fi organizate

 • 11 septembrie 2018, ora 16:00
 • 18 septembrie 2018, ora 16:00
 • 25 septembrie 2018, ora 16:00

Detalii despre procedura de selectare și depunerea dosarului le puteți găsi în termenii de referință de mai jos. 

Documente: 

TOR_Program de granturi SSMB_2018_Ro

Chestionar pentru verificarea capacitatii de administrare a grantului_Ro

Formularul propunerii de proiectul_Ro

Model de Buget pentru propuneri de proiect_Ro

Model Acord de Colaborare OSC, APL

SSBM Principii de vizibilitate

Întrebări_Răspunsuri_26.09.2018

Documente informative suplimentare:

Prezentare Program de granturi_Ro

 

ПРОГРАММА ГРАНТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МЕСТНОГО УРОВНЯ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИТАРНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Фонд Сорос-Молдова, из финансовых средств, предоставленных Европейским Союзом, объявляет о Программе грантов, предназначенной для Организаций Гражданского Общества (ОГО) местного уровня, на развитие/создание или расширение/диверсификацию и предоставление инновационных и устойчивых коммунитарных социальных услуг, адресованных детям из уязвимых групп и лицам с ограниченными умственными и психосоциальными возможностями. 

О Программе грантов

Цель Программы грантов состоит в предоставлении финансовой и технической помощи как минимум 30 ОГО местного уровня для развития/расширения и предоставления инновационных коммунитарных социальных услуг, предназначенных для детей из уязвимых групп и лиц с ограниченными умственными и психосоциальными возможностями. Услуги, созданные/расширенные в партнерстве с органами публичного управления, должны отвечать установленным потребностям бенефициаров. ОГО местного уровня призываются и должны будут наладить/укрепить устойчивые партнерские отношения с местными и центральными органами публичного управления в целях развития услуг посредством участия.

Программа грантов разделена на два лота:

Лот №1: Комунитарные социальные услуги для лиц с ограниченными умственными и психосоциальными возможностями.

Проектные предложения, подлежащие отбору для финансирования в данном лоте предполагают следующее:

 • развитие/расширение и предоставление инновационных местных услуг и/или диверсификацию /расширение услуг, предоставляемых на местном уровне в целях повышения социальной инклюзии лиц с ограниченными умственными и психосоциальными возможностями.
 • социальную инклюзию лиц с ограниченными умственными и психосоциальными возможностями из учреждений интернатского типа путем предотвращения их институционализации и дезинституционализации;

Лот №2: Комунитарные социальные услуги для детей из уязвимых групп.

Проектные предложения, подлежащие отбору для финансирования в данном лоте должны быть ориентированными на следующее:

 • повышение социальной инклюзии и предотвращение/исключение институционализации детей из уязвимых групп.
 • развитие инновационных местных социальных услуг и/или диверсификация/расширение и предоставление услуг, предназначенных для детей из уязвимых групп, таких как услуги раннего вмешательства, функциональные модели инклюзивного  образования, услуг по поддержке семей, услуги по развитию родительских навыков, внеклассные услуги, общественно-образовательные, спортивные и культурные услуги, услуги для подростков с определенными поведенческими проблемами, услуги для детей из интернатской системы для содействия их инклюзии в общество, прочие услуги

Keystone Moldova будет оказывать техническую помощь ОГО, заинтересованным в участии в Программе грантов, как во время проведения конкурса, так и в ходе внедрения проектов.

Бюджет

Общая сумма на Программу грантов составляет 1,500,000 ЕВРО.

Запрошенная сумма не должна превышать 50,000 ЕВРО на один грант и должна соответствовать планируемой к выполнению деятельности и  периоду осуществления проекта.

Критерии отбора организаций, заинтересованных в участии в Программе грантов

Для того, чтобы участвовать в Программе грантов, запрашивающие организации должны соответствовать следующим критериям:

 • быть некоммерческими организациями, зарегистрированными в Республике Молдова,
 • быть организациями гражданского общества местного уровня, например: общественные объединения, фонды, местные организации, которые работают за пределами города Кишинэу
 • нести прямую ответственность за подготовку и управление проектом, не выступая посредниками. Субгрантирование неприемлемо

Намечаемая в рамках проекта деятельность должна выполняться в том районе/населенном пункте, в котором ОГО осуществляет свою деятельность.

Срок выполнения проектов

Начальный планируемый срок выполнения деятельности в рамках проектов не может быть меньше 6 месяцев и больше 24 месяцев.

Проекты могут внедряться в период: 1 декабря 2018 г. – 30 ноября 2020 г.

Предельный срок представления проектных предложений 4 октября 2018 г., 16:00 часов.

Примечание!

Информационные сессии

Для ОГО, намеренных участвовать в Программе грантов, будут организованы информационные сессии в виде онлайн-вебинаров. Чтобы зарегистрироваться и получить дополнительную информацию об инструментах и способах участия в этих вебинарах, можете связаться с организаторами по электронной почте: khsima@keystonehumanservices.org или тел .: +373 22 929411. 

Информационные вебинары по Программе грантов будут организованы по следующему графику:

 • 11 сентября 2018 года, 16:00 часов
 • 18 сентября 2018 года, 16:00 часов
 • 25 сентября 2018 года, 16:00 часов 

Подробную информацию о процедуре отбора и подачи досье можно найти в прилагаемых документах.

Документы:

SSMB_Техническое задание_Ru

Анкета по проверке способности к управлению грантом_Ru 

Бланк_Проектное предложение_Ru 

Бюджет проектного предложения_Ru

Договор о партнерстве OГO, ОПУ_Ru 

Принципы коммуникации и освещения деятельности_Ru

Вопросы_Ответы_26.09.2018

Дополнительные информационные документы:

Презентация программы грантов_Ru